§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Fit me by eat me, dostępny pod adresem internetowym www.fitmebyeatme.pl, prowadzony jest przez Eat Me sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000276038, o kapitale zakładowym 100 000 zł, NIP 7010063715, REGON 140856586.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

3. Składając zamówienie w Sklepie, Klient akceptuje w całości niniejszy Regulamin i wyraża zgodę  na przetwarzanie jego danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

4. Regulamin, jako wzorzec umowy w postaci elektronicznej, stanowi integralną część Umowy i wiąże Użytkowników zgodnie z art. 384 § 2 i 4 Kodeksu cywilnego.

§ 2

Definicje

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca – Eat Me sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 14, kod pocztowy 00-325, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000276038, o kapitale zakładowym 100 000 zł, NIP 7010063715, REGON 140856586.

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu: pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, podmiot gospodarczy lub jednostka organizacyjna.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.fitmebyeatme.pl

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto – konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są podane przez Klienta dane niezbędne do realizacji zamówienia oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt – dostępne w Sklepie gotowe posiłki i dania będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Krakowskie Przedmieście 14, 00-325 Warszawa

2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@fitmebyeatme.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 883 422 000

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 26 1160 2202 0000 0000 8774 2268

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu i numeru telefonu podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 17:00.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a). urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome.

b). aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c). włączona obsługa plików cookies,

d). zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Informacje ogólne

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie w nim następujących danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili (z wyłączeniem zastrzeżenia w § 6 pkt. 4 a), bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 3.

5. Warunkiem usunięcia Konta jest brak aktywnych zamówień.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

1. W celu złożenia Zamówienia drogą elektroniczną należy:

a). Wejść na stronę Sklepu pod adresem www.fitmebyeatme.pl w przeglądarce internetowej.

b). Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,

c). Zalogować się do Sklepu lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,

d). Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać sposób dostawy Produktu oraz wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

e). Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,

f). W otrzymanej wiadomości e-mail z linkiem do płatności wybrać jeden z dostępnych sposobów zapłaty i opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

2. Zamówienie można złożyć również telefonicznie kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta, od poniedziałku do piątku, pod numerem telefonu 883 422 000 w godzinach 07:00 – 17:00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-mail: biuro@fitmebyeatme.pl   

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Zamówione Produkty są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach nocnych i porannych od 01:30 do 07:00 z zastrzeżeniem § 8 pkt. 1

a). W celu ustalenia maksymalnej godziny dostawy prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

2. Dostawa produktów odbywa się bezkontaktowo z uwzględnieniem uwag Klienta dotyczących okoliczności dostawy, za które odpowiada firma kurierska realizująca dostawę.

3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a). Płatności elektroniczne (PayPal),

b). Płatności mobilne (BLIK),

c). Płatność kartą płatniczą,

d). Płatność przelewem na konto Sprzedawcy.

4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu.

Przy składaniu zamówienia Klient określa czy dokonuje zakupu jako osoba fizyczna czy jako podatnik i w tym drugim przypadku podaje dane firmy do wystawienia faktury: NIP, nazwę firmy i adres. Po dokonaniu płatności bez zaznaczenia chęci otrzymania faktury za zamówienie, wystawienie jej nie będzie możliwe. Dla Klientów, którzy dokonali zakupu jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, w dniu zapłaty jest wystawiany paragon fiskalny.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.,

2. Sprzedawca ma w ofercie zestaw testowy, który Klient może zakupić jednorazowo na maksymalnie 3 dni.

3. Klient przy składaniu zamówienia ma możliwość wybrania biodegradowalnych opakowań produktów w cenie 5 PLN brutto oraz biodegradowalnych sztućców w cenie 1 PLN brutto.

4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i  jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi odpowiedniej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania jej w terminie 48 godzin od złożenia zamówienia – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

6. Termin dostawy Produktów jest uzależniony od dnia i godziny złożenia zamówienia, zgodnie z poniższą tabelą:

DZIEŃ ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIADZIEŃ DOSTAWY
PONIEDZIAŁEK DO GODZ. 12:00CZWARTEK
PONIEDZIAŁEK PO GODZ. 12:00PIĄTEK
WTOREK DO GODZ. 12:00PIĄTEK
WTOREK PO GODZ. 12:00PONIEDZIAŁEK
ŚRODA DO GODZ. 12:00PONIEDZIAŁEK
ŚRODA PO GODZ. 12:00WTOREK
CZWARTEK DO GODZ. 12:00WTOREK
CZWARTEK PO GODZ. 12:00ŚRODA
PIĄTEK DO GODZ. 12:00ŚRODA
PIĄTEK PO GODZ. 12:00CZWARTEK
SOBOTA, NIEDZIELACZWARTEK

 Szczegółowa informacja na ten temat jest zamieszczona na stronie Sklepu.

7. Zamówienie jest realizowane po wpływie należności na rachunek bankowy Sprzedawcy, z zastrzeżeniem § 9 punkt 8.

8. W przypadku wpływu należności na rachunek bankowy Sprzedawcy po godzinie 14:00, zamówienie jest realizowane w ciągu 2 dni roboczych.

9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Warszawy i okolic, w dniach: od poniedziałku do piątku.

a). W przypadku dni świątecznych przypadających w dni robocze, o terminie dostawy Klient zostanie poinformowany w wiadomości e-mail.

10. Koszt dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi kurierskie) jest wliczony w cenę produktu.

11. Anulowanie zamówienia możliwe jest w dniach: od poniedziałku do piątku do godziny 12:00.

12. W przypadku, gdy anulowane zamówienie zostało opłacone, Sprzedawca niezwłocznie zwraca Klientowi wpłacone przez niego należności, nie później niż w terminie 14 dni od dnia anulowania zamówienia.

13. W przypadku nieodebrania Produktu z winy klienta (np. błędnie podany adres dostawy, niemożliwe wejście do budynku) – produkt uważa się za skutecznie dostarczony, a Klient traci uprawnienie do otrzymania zwrotu należności oraz składania roszczeń za nieodebrany produkt.

14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku kradzieży produktu, który został dostarczony pod wskazany przez Klienta adres dostawy. Kurier dokumentuje pozostawienie produktu poprzez wykonanie jego zdjęcia z widocznym numerem lokalu, wskazanym w Zamówieniu.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 38 pkt. 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia.

2. Klientowi przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny do godziny 10:00 dnia roboczego poprzedzającego pierwszy dzień dostawy Produktu w ramach przyjętego Zamówienia, którego odstąpienie ma dotyczyć.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy: biuro@fitmebyeatme.pl. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

§ 11

Reklamacje

1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym Regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji jedynie w dniu dostawy Produktów. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.

2. Reklamację należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.

3. W treści reklamacji należy zawrzeć: zwięzły opis sprawy, datę złożenia Zamówienia i dane Klienta składającego reklamację oraz dokumentację fotograficzną.

4. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

oraz

www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a). Konsument jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b). Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c). Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a). W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b). W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Go top